DOSTOSOWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA ZBIORAMI DO NOWOCZESNEGO
MODELU OTWARTYCH KOLEKCJI DZIEDZINOWYCH – MOK 
w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego i Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Katowicach

 

Cel projektu
 • Uzupełnienie wyposażenia bibliotek UŚ i UE o niezbędny sprzęt do zarządzania zbiorami
 • Rozbudowa i przygotowanie do integracji kompleksowych systemów zarządzania zasobami w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego i Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego
 • Racjonalizacja podstawowych procesów zachodzących w bibliotece wraz z integracją przepływu danych z i do innych systemów informatycznych UŚ i UE
 • Usprawnienie procesów zarządczych, wsparcie dla procesu przemian organizacyjnych oraz zmniejszenie kosztów działalności bibliotek występujących na etapie przygotowania do integracji w CINiBA
 • Stworzenie warunków do rozwoju nowoczesnych usług bibliotecznych i informacyjnych, dostosowanych do oczekiwań beneficjentów projektu oraz standardów europejskich i światowych
 • Usunięcie bariery czasu i przestrzeni w uzyskiwaniu informacji naukowej przez studentów, pracowników nauki, menadżerów firm i organizacji pozarządowych oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego
 • Racjonalizację podstawowych procesów obsługi czytelników
 • Niwelowanie barier w dostępie do informacji przez osoby niepełnosprawne
 • Wzrost jakości kształcenia na poziomie wyższym i ponadpodstawowym
 • Wspomaganie wzrostu jakości kształcenia na poziomie średnim i gimnazjalnym
 • Poprawę warunków kształcenia studentów i rozwoju kadry naukowej
 • Poprawę warunków pracy kadry naukowej
 • Poprawę wizerunków uczelni
    

 

 

 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
- realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt MOK jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
 
emblemat projektu mok.jpg